board ಹಲಗೆ

ಹಲಗೆ

board = ಹಲಗೆ

Pronunciation =  board

Pronunciation in Kannada = ಬೋರ್ಡ್

board in Kannada: ಹಲಗೆ

Part of speechNoun Verb 

Definition in English: Noun : a committee having supervisory powers
Noun : a long, thin, flat piece of wood or other hard material, used for floors or other building purposes
Verb : get on or into (a ship, aircraft, or other vehicle) 

Definition in Kannada: ನಾಮಪದ: ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಿತಿ
ನಾಮಪದ: ಮಹಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದ್ದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಫ್ಲಾಟ್ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾರ್ಡ್ ವಸ್ತು
ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ (ಒಂದು ಹಡಗು, ವಿಮಾನ, ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹನ)

Examples in English:

  • I am going to board the train in the evening today.

Examples in Kannada:

  • ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಪ್ಪುಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು.

Synonyms of board

Synonyms in Kannada ಸಮಿತಿ ಮಂಡಳಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಯೋಗ
ಹಲಗೆ ಕಿರಣ ಫಲಕ ಮರ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಆರೋಹಿಸು
Synonyms in English committee council panel directorate delegation
plank beam panel timber
enter mount

Antonyms of board

Antonyms in Kannada ಇಳಿ
Antonyms in English alight get off

About English Kannada Dictionary

Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Kannada Language

Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. Kannada is the official administrative language of Karnataka.

Download App