expert ತಜ್ಞ

ತಜ್ಞ

expert = ತಜ್ಞ

Pronunciation =  expert

Pronunciation in undefined = ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್

expert in undefined: ತಜ್ಞ

Part of speechNoun  

Definition in English: a person with special knowledge or ability who performs skillfully 

Definition in undefined: ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

Examples in English:

  • She is an expert driver.

Examples in undefined:

  • ಅವರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

Synonyms of expert

Synonyms in undefined ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವಿ
Synonyms in English specialist skillful professional experienced

Antonyms of expert

Antonyms in undefined ಅನನುಭವಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದವರು
Antonyms in English inexperienced amateur untrained

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App