fruit పండు

పండు

fruit = పండు

Pronunciation =  fruit

Pronunciation in Telugu = ఫ్రూట్

fruit in Telugu: పండు

Part of speechNoun  

Definition in Engllish: the sweet and fleshy product of a tree or other plant that contains seed and can be eaten as food 

Definition in Telugu: చెట్టు లేదా ఇతర మొక్కల తీపి మరియు కండగల ఉత్పత్తి విత్తనం కలిగివుంటుంది మరియు ఆహారంగా తినవచ్చు

Examples in Engllish:

  • It is good to have at least one fruit a day.

Examples in Telugu:

  • కనీసం ఒక పండును ఒక రోజు తింటే చాలా మంచిది.

Synonyms of fruit

Synonyms in Telugu నిర్ణయం, కారకం, తండ్రు, ప్రేరణ
Synonyms in Engllish determinant, factor, father, instigation

Antonyms of fruit

Antonyms in Telugu ఫలితాలు, అయస్కాంత శక్తి
Antonyms in Engllish bract, results, candied, magnetic force

About Engllish Telugu Dictionary

undefined

About Engllish Language

undefined

About the Telugu Language

​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script.

Download App