glass గాజు

గాజు

glass = గాజు

Pronunciation =  glass

Pronunciation in Telugu = గ్లాస్

glass in Telugu: గాజు

Part of speechNoun  

Definition in Engllish: noun : a container for holding liquids while drinking
noun : a hard, brittle substance, typically transparent or translucent, made by fusing sand with soda and lime and cooling rapidly. It is used to make windows, drinking containers, and other articles 

Definition in Telugu: నామవాచకం: తాగుతూ ఉన్నప్పుడు ద్రవాలను పట్టుకోవటానికి ఉపయోగించే ఒక పాత్ర
నామవాచకం: ఒక దృఢమైన, పెళుసైన పదార్ధం, సాధారణంగా పారదర్శక లేదా అపారదర్శకత కలిగి ఊండి సోడా మరియు సున్నం ద్వారా తయారు చేయబడిన వస్తువు మరియు వేగంగా చల్లబరుస్తుంది. ఇది కిటికీలు చేయడానికి, తాగే పాత్రల కోసం మరియు ఇతర సామాగ్రి తయారు చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది

Examples in Engllish:

  • Can I have a glass of water?

Examples in Telugu:

  • నాకు ఒక గ్లాసు నీరు ఇవ్వగలరా ?

Synonyms of glass

Synonyms in Telugu గాజుసామాను స్ఫటికము
Synonyms in Engllish glassware crystal

Antonyms of glass

Antonyms in Telugu NA
Antonyms in Engllish NA

About Engllish Telugu Dictionary

undefined

About Engllish Language

undefined

About the Telugu Language

​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script.

Download App