graft ನಾಟಿ

ನಾಟಿ

graft = ನಾಟಿ

Pronunciation =  graft

Pronunciation in Kannada = ಗ್ರಾಫ್ಟ್

graft in Kannada: ನಾಟಿ

Part of speechnoun
verb
 

Definition in English: a shoot or twig inserted into a slit on the trunk or stem of a living plant, from which it receives sap;
a piece of living tissue that is transplanted surgically
insert (a shoot or twig) as a graft;
transplant (living tissue) as a graft 

Definition in Kannada: ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಅಥವಾ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಅಥವಾ ಚೂರುಚೂರು, ಇದರಿಂದ ಅದು ಸಾಪ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ;
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶ
ಇನ್ಸರ್ಟ್ (ಶೂಟ್ ಅಥವಾ ರೆಂಬೆ) ಒಂದು ನಾಟಿಯಾಗಿ;
ಕಸಿ (ವಾಸಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ) ಒಂದು ನಾಟಿಯಾಗಿ

Examples in English:

  • Convictions for graft were rare, even though politicians regularly lined their pockets with taxpayer money.

Examples in Kannada:

  • ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ, ನಾಟಿಗಾಗಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪರೂಪ.

Synonyms of graft

Synonyms in Kannada ಕಸಿ, ಕುಡಿ, ಮೊಳಕೆ, ಒಕ್ಕೂಟ
Synonyms in English implant, scion, sprout, union

Antonyms of graft

Antonyms in Kannada ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
Antonyms in English N/A

About English Kannada Dictionary

Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Kannada Language

Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. Kannada is the official administrative language of Karnataka.

Download App