groove ತೋಡು

ತೋಡು

groove = ತೋಡು

Pronunciation =  groove

Pronunciation in Kananda = ಗ್ರೂವ್

groove in Kananda: ತೋಡು

Part of speechnoun
verb
 

Definition in English: a long, narrow cut or depression in a hard material
dance to or play popular or jazz music 

Definition in Kananda: ಉದ್ದವಾದ, ಕಿರಿದಾದ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತು
ಜನಪ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಲು

Examples in English:

  • He liked to groove to pop music.

Examples in Kananda:

  • ಅವರು ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ತೋಡುಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.

Synonyms of groove

Synonyms in Kananda ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಿಗಿ, ಹುಬ್ಬು, ಸ೦ಪರ್ಕದಾರಿ, ಹಳೆಯ ಜಾಡು, ನಿತ್ಯಕ್ರಮ
Synonyms in English cut, slit, furrow, channel, rut, routine

Antonyms of groove

Antonyms in Kananda ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ
Antonyms in English ridge

About English Kananda Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Kananda Language

undefined

Download App