lac ലാക്ഷ

ലാക്ഷ

lac = ലാക്ഷ

Pronunciation =  lac

Pronunciation in Malayalam = ലക്

lac in Malayalam: ലാക്ഷ

Part of speechNoun 

Definition in English : Noun : resin like substance secreted by certain lac insects; used in e.g. varnishes and sealing wax
Noun : variant spelling of lakh ലക്ഷത്തിന്റെ അർത്ഥമുള്ള പദത്തിന്റെ സമാനപദം  

Definition in Malayalam: നാമം: ചിലപ്രാണികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പശപോലെയൊരു സാധനം. ഉദാഹരണം കോലരക്ക്, സീലിംഗ് വാക്സ്; ലക്ഷത്തിന്റെ

Examples in English :

  • Can you lend me 1 lac rupees for a month?

Examples in Malayalam:

  • ഒരു മാസത്തേക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ വായ്പ തരുമോ?

Synonyms of lac

Synonyms in Malayalam NA
Synonyms in English NA

Antonyms of lac

Antonyms in Malayalam NA
Antonyms in English NA

About English Malayalam Dictionary

undefined

About English Language

undefined

About the Malayalam Language

Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Use the app to better your English conversation skills.

Download App