model తరహా

తరహా

model = తరహా

Pronunciation =  model

Pronunciation in undefined = మోడల్

model in undefined: తరహా

Part of speechNoun  

Definition in English: Noun : a hypothetical description of a complex entity or process
Noun : a person who poses for a photographer or painter or sculptor 

Definition in undefined: నామవాచకం:క్లిష్టమైన ఒక ఊహాత్మక వివరణ లేదా ప్రక్రియ
నామవాచకం: ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ లేదా చిత్రకారుడు లేదా శిల్పి కోసం విసిరించే వ్యక్తి

Examples in English:

  • Sita works as a model

Examples in undefined:

  • సీత ఒక నమూనాగా పనిచేస్తుంది

Synonyms of model

Synonyms in undefined నకిలీ ప్రతిబింబ అనుకరణ చిత్రం
Synonyms in English dummy replica imitation poser

Antonyms of model

Antonyms in undefined సగటు
Antonyms in English average

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App