paper ಕಾಗದ

ಕಾಗದ

paper = ಕಾಗದ

Pronunciation =  paper

Pronunciation in undefined = ಪೇಪರ್

paper in undefined: ಕಾಗದ

Part of speechNoun  

Definition in English: material manufactured in thin sheets from the pulp of wood or other fibrous substances, used for writing, drawing, or printing on, or as wrapping material. 

Definition in undefined: ಮರದ ಅಥವಾ ಇತರ ಫೈಬ್ರಸ್/ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲು ಬಳಸಲಾಗುವ

Examples in English:

  • Paper comes from trees.

Examples in undefined:

  • ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Synonyms of paper

Synonyms in undefined ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
Synonyms in English NA

Antonyms of paper

Antonyms in undefined ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
Antonyms in English NA

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App