தயவுசெய்து காத்திருக்கவும்

Definition in Englishto ask someone to wait for a while

Definition in Tamil: அவர்களை சிறிது நேரம் காத்திருக்க சொல்லவும்.

Example:  I was in a bank and requested for a cheque book, the bank officer said in Tamil ‘Thayavuseithu Kathirukavum’.

please wait
english banner