something ಏನೋ

ಏನೋ

something = ಏನೋ

Pronunciation =  something

Pronunciation in kannada = ಸಮ್ ಥಿಂಗ್

something in kannada: ಏನೋ

Part of speechAdverb Pronoun 

Definition in Hindi: Adverb: to some extent; somewhat.
Pronoun: an object situation quality or action that is not exactly known or stated: 

Definition in kannada: ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ: ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ; ಹೇಗೊ.
ಸರ್ವನಾಮ: ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದ ವಸ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ:

Examples in Hindi:

  • There is something wrong with the TV

Examples in kannada:

  • ನಾನು ಏನೋ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ.

Synonyms of something

Synonyms in kannada ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಕೆಲವೂ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಏನೋ ಒಂದು
Synonyms in Hindi article commodity thing

Antonyms of something

Antonyms in kannada ಏನೂ ಇಲ್ಲ
Antonyms in Hindi Nothing

About Hindi kannada Dictionary

undefined

About Hindi Language

Hindi is among the oldest languages to be discovered by mankind, which has its roots laid back in around the 10th Century AD. It is a descendant of Sanskrit, which was the earliest speech of the Aryans in India. Hindi- also known as Hindustani or Khari-Boli, is written in the Devanagari script, which is the most scientific writing system in the world and is widely spoken by over ten million people across the globe as their first or second language, which makes it 3rd most widely spoken language in the world.

About the kannada Language

undefined

Download App