style ശൈലി

ശൈലി

style = ശൈലി

Pronunciation =  style

Pronunciation in Malayalam = സ്റ്റൈൽ

style in Malayalam: ശൈലി

Part of speechNoun 

Definition in English : Noun: how something is done or how it happens
Noun: the popular taste at a given time 

Definition in Malayalam: എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് നാമം: ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ജനപ്രിയമായ രുചി

Examples in English :

  • He had no sense of style

Examples in Malayalam:

  • അദ്ദേഹത്തിന് ഫാഷനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല

Synonyms of style

Synonyms in Malayalam ഫാഷൻ , പുതിയ രീതി, സമ്പ്രദായം, നാട്ടുരീതി
Synonyms in English fashion trend way mode

Antonyms of style

Antonyms in Malayalam NA
Antonyms in English NA

About English Malayalam Dictionary

undefined

About English Language

undefined

About the Malayalam Language

Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Use the app to better your English conversation skills.

Download App