trail ಜಾಡು

ಜಾಡು

trail = ಜಾಡು

Pronunciation =  trail

Pronunciation in undefined = ಟ್ರೈಲ್

trail in undefined: ಜಾಡು

Part of speechNoun  

Definition in English: a mark or a series of signs or objects left behind by the passage of someone or something 

Definition in undefined: ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಂಗೀಕಾರದ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಥವಾ ಸರಣಿ

Examples in English:

  • The cycling trail was clearly marked.

Examples in undefined:

  • ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜಾಡನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Synonyms of trail

Synonyms in undefined ಕಾಲುದಾರಿ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
Synonyms in English footpath pathway trace track footprint

Antonyms of trail

Antonyms in undefined ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಮುಖ
Antonyms in English guide lead pilot

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App