sense భావం

భావం

sense = భావం

Pronunciation =  sense

Pronunciation in undefined = సెన్స్

sense in undefined: భావం

Part of speechNoun Verb  

Definition in English: Noun : a sane and realistic attitude to situations and problems
Verb : perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles 

Definition in undefined: నామవాచకము: పరిస్థితులు మరియు సమస్యలకు వాస్తవిక వైఖరి
క్రియ: శారీరక సంచలనాన్ని గ్రహించండి, ఉదాహరణకు, చర్మం నుండి లేదా కండరాల నుంచి వస్తుంది

Examples in English:

  • What he says makes sense.

Examples in undefined:

  • అతడు చెప్పిన దానిలో అర్ధం ఉంది.

Synonyms of sense

Synonyms in undefined అనుభూతి జ్ఞానం జ్ఞానం సాధారణ భావన
Synonyms in English feeling sensation wisdom common sense

Antonyms of sense

Antonyms in undefined మూర్ఖత్వం బుద్ధిహీన
Antonyms in English stupidity mindlessness

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App