animal జంతు

జంతు

animal = జంతు

Pronunciation =  animal

Pronunciation in Telugu = అనిమల్

animal in Telugu: జంతు

Part of speechNoun
Adjective
 

Definition in English : a living organism which feeds on organic matter, typically having specialized sense organs and nervous system and able to respond rapidly to stimuli
relating to or characteristic of animals. 

Definition in Telugu: సేంద్రీయ పదార్థం మీద ఆధారపడే జంతు జీవి, ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక జ్ఞాన అవయవాలు మరియు నాడీ వ్యవస్థ కలిగి ఉండి ప్రేరణకు వేగంగా ప్రతిస్పందిస్తాయి.
జంతువులు సంబంధించిన లేదా లక్షణం.

Examples in English :

  • Dog is the most loyal animal.

Examples in Telugu:

  • కుక్క అత్యంత నమ్మకమైన జంతువు.

Synonyms of animal

Synonyms in Telugu మృగం జీవి బ్రూట్
Synonyms in English beast creature brute

Antonyms of animal

Antonyms in Telugu సాధువైన తేలికపాటి
Antonyms in English gentle mild

About English Telugu Dictionary

undefined

About English Language

undefined

About the Telugu Language

​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script.

Download App