cannot కాదు

కాదు

cannot = కాదు

Pronunciation =  cannot

Pronunciation in Telugu = కెన్నాట్

cannot in Telugu: కాదు

Part of speechVerb 

Definition in English: negative form of can  

Definition in Telugu: ప్రతికూల రూపం

Examples in English:

  • I cannot go in the evening as I have some meeting to attend.

Examples in Telugu:

  • నేను కొన్ని సమావేశాలు హాజరు కావడం వలన సాయంత్రం వెళ్లడం నాకు చాలా కష్టం.

Synonyms of cannot

Synonyms in Telugu అసంభవం విఫలమైంది
Synonyms in English impossibility fail

Antonyms of cannot

Antonyms in Telugu చెయ్యవచ్చు
Antonyms in English can

About English Telugu Dictionary

Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Telugu Language

​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script.

Download App