caste જાતિ

જાતિ

caste = જાતિ

Pronunciation =  caste

Pronunciation in undefined = કાસ્ટ

caste in undefined: જાતિ

Part of speechNoun  

Definition in English: social status or position conferred by a system based on class 

Definition in undefined: વર્ગ આધારીત સિસ્ટમ દ્વારા આપવામાં આવેલી સામાજિક દરજ્જો અથવા સ્થિતિ

Examples in English:

  • We should never discriminate anyone on the basis of caste, creed, or colour.

Examples in undefined:

  • જાતિ, પંથ અથવા રંગના આધારે આપણે કોઈ પણ ભેદભાવ ક્યારેય ન કરવો જોઈએ.

Synonyms of caste

Synonyms in undefined સામાજિક વર્ગ
Synonyms in English social class

Antonyms of caste

Antonyms in undefined NA
Antonyms in English NA

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App