ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ

Definition in English: used to ask someone to seat themselves near you 

Definition in Kannadaಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ; ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುವುದು

Example: When the guest arrived at the party I said in Kannada “Banni Kulithukolli”.

come sit
english banner