ਆਓ ਬੈਠੋ

Definition in English: used to ask someone to seat themselves near you

Definition in Punjabi: ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

Example: As she entered the living room, the hostess said to her in Punjabi ‘Ayo Betho’

come sit
english banner