வந்து உட்காருங்கள்

Definition in Englishused to ask someone to seat themselves near you

Definition in Tamil: ஒருவரை உங்கள் அருகில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்வது

Example: As she entered the living room, the hostess said to her in Tamil ‘ Vanthu utkarrungal’.

come sit
english banner