credit ఋణము

ఋణము

credit = ఋణము

Pronunciation =  credit

Pronunciation in Telugu = క్రెడిట్

credit in Telugu: ఋణము

Part of speechNoun
Verb
 

Definition in English: Noun : money available for a client to borrow
Noun : public acknowledgement or praise, given or received when a person’s responsibility for an action or idea becomes apparent
Verb: publicly acknowledge a contributor’s role in the production of (something published or broadcast). 

Definition in Telugu: నామవాచకం: ఋణం తీసుకోవడానికి ఒక కక్షిదారు కోసం అందుబాటులో ఉన్న డబ్బు
నామవాచకం: ఒక చర్య లేదా ఆలోచన కోసం ఒక వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత స్పష్టమైనప్పుడు ప్రజల గుర్తింపు లేదా ప్రశంసలు, ఇచ్చిన లేదా పొందింది
క్రియ: ఉత్పత్తిలో (సహాయము చేసేవాడు ప్రచురించిన లేదా ప్రసారము)ఒక పాత్రదారుడి పాత్రను బహిరంగంగా గుర్తిస్తుంది.

Examples in English:

  • He finally got the credit he deserved.

Examples in Telugu:

  • ఆయన అర్హుడైన రుణాన్ని చివరకు ఆయనకు వచ్చింది.

Synonyms of credit

Synonyms in Telugu ప్రశంసలు గుర్తింపు గౌరవం ప్రశంస కీర్తి పాత్ర ప్రశంసలు
Synonyms in English praise acclaim recognition approval respect admiration reputation character

Antonyms of credit

Antonyms in Telugu అవిశ్వాసం
Antonyms in English debit disbelieve

About English Telugu Dictionary

Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Telugu Language

​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script.

Download App