field പാടം

പാടം

field = പാടം

Pronunciation =  field

Pronunciation in Malayalam = ഫീൽഡ്

field in Malayalam: പാടം

Part of speechnoun 

Definition in English: Noun: a piece of land cleared of trees and usually enclosed
Noun: a branch of knowledge 

Definition in Malayalam: കൊയ്തു നടക്കുന്ന സ്ഥലം

Examples in English:

  • Amy’s field of study is law

Examples in Malayalam:

  • ഇന്ന് ഞാൻ പാടത്തു പണി എടുക്കുന്ന കുറെ പേരെ കണ്ടു

Synonyms of field

Synonyms in Malayalam കണ്ടം, പ്രവര്‍ത്തനതലം
Synonyms in English lawn piece of land ground subject field subject area

Antonyms of field

Antonyms in Malayalam NA
Antonyms in English NA

About English Malayalam Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Malayalam Language

undefined

Download App