ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਹੈ 

Definition in English: used when the meal prepared or being eaten is healthy and tasty

Definition in Punjabi: ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਤੰਦੁਰਸਤ ਹੋਵੇ 

Example: When my friend came for dinner at my place,he told my mom in Punjabi “Bhojan changa hai”

food is good
english banner