శుభోదయం

Definition in English: used for expressing good wishes on meeting or parting during the morning.

Definition in Telugu: సమావేశం సమయంలో లేదా ఉదయ౦ విడిపోవడానికి మంచి శుభాకాంక్షలను తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

Example: On waking up, I greeted my parents by saying ‘Shubhodayam’ in Telugu.

Good Morning
english banner