ਅਲਵਿਦਾ

Definition in English: used to express good wishes when parting

Definition in Punjabi: ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Example: When my father was leaving for Chennai, he bid me bye by saying ‘alvida’ in Punjabi.

goodbye
english banner