வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன்

Definition in English: used to express good wishes when parting

Definition in Tamil : பிரிந்துசெல்லும் போது நல்வாழ்த்துக்களை பறிமாறிக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது

Example: After the farewell ceremony in the school, the teacher, said to their Students, “Vaazhthu koori vidaiperugiren”.

goodbye
english banner