ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു

Definition in English: commonly used to conclude a conversation or a message by hoping the person to whom it is addressed has a pleasant day 

Definition in Malayalam : സാധാരണമായി ഒരു സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം നേരുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

Example:While ending the conversation he wished me in Malayalam, ‘ oru nalla dinam aashamsikkinnu’

have a nice day