ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

Definition in Englishused when you want to find out how the other person’s health is or how he is feeling

Definition in Punjabi: ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

Example: While asking about patient’s health, the doctor asked in Punjabi “Tusi kidan mehsoos kar rahe ho?”

How-Are-You-Feeling
english banner