నాకు ఇష్టం లేదు

Definition in English: to not like someone or something

Definition in Telugu: ఎవరినైనా లేదా దేనైనా ఇష్టపడకపోవటం

Example: When I offered grapes to my friend, she said in Telugu ‘Naku ishtam ledu’.

girl dislike
english banner