నాకు అర్థమైనది

Definition in English: used to know the meaning of something, or to know how a person feels and why the person behaves in a particular way

Definition in Telugu: ఏదో ఒకదాని అర్ధం తెలుసుకోవాడానికి లేదా ఒక వ్యక్తికి ఎలా అనిపిస్తుంది మరియు ఒక వ్యక్తి నిర్దిష్ట మార్గంలో ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాడో తెలుసుకోవాడానికి ఉపయోగపడుతుంది

Example: When my friend gave me the reason for not attending my birthday party, I replied by saying ‘Naku ardamayyindi’ in Telugu.

I understand
english banner