എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം.

Definition in English: used when a person is tired and desires to go home

Definition in Malayalam :ഒരാൾ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്.

Example: I got tired shopping and my family in Malayalam ‘ Enikku veettil pokanam’