ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

Definition in Englishused when a person is tired and desires to go home

Definition in Punjabi: ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

Example: After a long tiresome day in office he said in Punjabi “Main ghar jaana chahunda haan.”

english banner