நான் வீட்டிற்கு செல்ல/போக வேண்டும்

Definition in English: used when a person is tired and desires to go home

Definition in Tamil: ஒருவர் சோர்வாக இருக்கும் போது, அவர் தன் வீட்டிற்கு செல்ல விரும்பும் போது கூறுவது

Example: As the kid suddenly fell ill at school, he said to his teacher , in Tamil,” Naan veetirkku sella/poga vendum”

english banner