నేను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నాను

Definition in English: used when one is caught up with some important work

Definition in Telugu: ఒక కొన్ని ముఖ్యమైన పనులతో పట్టుబడినప్పుడు ఉపయోగిస్తారు

Example: I was busy doing my assignment, so I told my mom in Telugu, ‘Nenu prasthutham busygaa unnanu’.

im busy right now
english banner