நான் தயார்

Definition in English: to be fully prepared for an action or a situation

Definition in Tamil: ஒரு செயல் அல்லது ஒரு சூழ்நிலைக்கு தயாராக இருத்தல்

Example: My brother asked me if am ready to watch a movie and I said in Tamil ‘Naan Thaiyaar’.

I'm ready
english banner