నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను

Definition in English: to be fully prepared for an action or situation

Definition in Telugu: ఒక చర్య లేదా పరిస్థితికి పూర్తిగా సిద్ధముగా ఉండటం

Example: My brother asked me if I wanted to watch a movie and I said in Telugu ‘Nenu siddamuga unnanu’.

I'm ready
english banner