എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു

Definition in English: used when one has a parched throat and wants to drink water

Definition in Malayalam : തൊണ്ട വരണ്ട് വെളളം കുടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Example: My son came running from the playground and said in Malayalam ‘ Enikku daahikkunnu’

im thirsty