ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਹੈ

Definition in English: used when one has a parched throat and wants to drink water

Definition in Punjabii: ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

Example: After returning from school, I asked my mother for a glass of water by saying ‘mainu pyaas laggi hai’ in Punjabi.

im thirsty