ఇది సరేనా?

Definition in English: To ask someone if doing so would be appropriate and acceptable

Definition in Telugu: అలా చేయడం తగినదా మరియు స్వీకరించగలిగినదా అనే ఎవరైనా చేస్తే అడగడానికి ఉపయోగించే వార్త అవుతుంది.

Example:After finishing exam i was in doubt for a question so i asked my friend in Telugu “Idi sarena?”

is this fine
english banner