jacket రవిక

రవిక

jacket = రవిక

Pronunciation =  jacket

Pronunciation in Telugu = జాకెట్

jacket in Telugu: రవిక

Part of speechNoun 

Definition in Engllish: an outer garment extending either to the waist or the hips, typically having sleeves and a fastening down the front 

Definition in Telugu: నడుము లేదా తుంటికి విస్తరించే ఒక బాహ్య వస్త్రం, సాధారణంగా స్లీవ్లు కలిగి మరియు ఫ్రంట్ డౌన్

Examples in Engllish:

  • Helen is wearing a black jacket.

Examples in Telugu:

  • హెలెన్ ఒక నల్ల జాకెట్ ధరించి ఉంది.

Synonyms of jacket

Synonyms in Telugu కోటు
Synonyms in Engllish coat

Antonyms of jacket

Antonyms in Telugu NA
Antonyms in Engllish NA

About Engllish Telugu Dictionary

undefined

About Engllish Language

undefined

About the Telugu Language

​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script.

Download App