ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ.

Definition in English:used when introducing oneself

Definition in Kannada:ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Example:When we met our client he introduced himself and said in Kannada ‘Nanna hesaru Ram’

ram1
english banner