உதவி தேவையா

Definition in English: To aid someone in need

Definition in Tamil: தேவை உள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்தற்காக கேட்பது

Example: when her grandma had some problem in walking, she asked her in Tamil,” ungaluku uthavi thevaiya”

help
english banner