needed தேவை

தேவை

needed = தேவை

Pronunciation =  needed

Pronunciation in undefined = நீடட்

needed in undefined: தேவை

Part of speechVerb 

Definition in English: Verb: Past tense of need; necessary for relief or supply 

Definition in undefined: verb:வேண்டும் என்பதின் இறந்தகாலம்
நிவாரணத்திற்கு அல்லது கொடுப்பதற்கு
தேவையானது

Examples in English:

  • I needed the book from library then, but I don’t need it now.

Examples in undefined:

  • எனக்கு நூலகத்திலிருந்து புத்தகம் தேவைப்பட்டது, ஆனால் இப்போது எனக்கு அது தேவையில்லை.

Synonyms of needed

Synonyms in undefined தேவை படுதல்
Synonyms in English require want

Antonyms of needed

Antonyms in undefined தேவையற்ற
Antonyms in English nonessential

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App