మిమల్ని కలసినందుకు సంతోషం

Definition in English: used as a polite reply on being introduced to someone

Definition in Telugu: ఒకరిని పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు వారికీ మర్యాదపూర్వకంగా సమాధానం ఇవ్వటానికి ఉపయోగిస్తారు

Example: When Laura introduced her. I said in Telugu ‘Mimalni kaisinanduku santhosham’.

nice to meet u
english banner