ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ / ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

Definition in Englishused to express one’s agreement or acceptance:

Definition in Kannada:ಯಾರದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Example: My friend wanted to join us for a movie and I said in Kannada: “Enu thondareyilla”

no problem
english banner