panel குழு

குழு

panel = குழு

Pronunciation =  panel

Pronunciation in undefined = பேனல்

panel in undefined: குழு

Part of speechNoun  

Definition in English: a group of people gathered for a special purpose as to plan or discuss an issue or judge a contest etc 

Definition in undefined: ஒரு குழுவினர் ஒரு விசேஷ நோக்கத்திற்காக கூடி ஒரு விவகாரத்தை திட்டமிட அல்லது விவாதிக்க அல்லது ஒரு போட்டியினைத் தீர்த்துக் கொள்ளுமாறு திட்டமிட்டனர்

Examples in English:

  • A plan of language experts studied the scripts that had been recently discovered

Examples in undefined:

  • சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப்பிரதிகளை மொழி வல்லுனர்களின் குழு ஆய்வு செய்துள்ளது.

Synonyms of panel

Synonyms in undefined அணி பஞ்சாயத்துக் குழு சபை
Synonyms in English team jury council

Antonyms of panel

Antonyms in undefined NA
Antonyms in English NA

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App