ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:

ಸರ್ವನಾಮ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾಮಪದಗಳ ಬದಲಿಯಾಗಿವೆ. ನಾಮಪದಗಳ ನಿರಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಾವು ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವನಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಪದಗಳು he, she, it, them, their, its, her, him ಮುಂತಾದವು. ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Radha is a nice girl. Radha studies in my school. Radha is very good in Mathematics. ಇಲ್ಲಿ Radha” ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ . Radha” ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವನಾಮ she” Radha ನ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.
Radha is a nice girl. She studies in my school. She is very good in Mathematics.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು :

ವಾಕ್ಯ
ಸರ್ವನಾಮ 
ವಿವರಣೆ
Ankita wore her favorite dress.
her
ಇಲ್ಲಿ , Ankita” ನ ಬದಲಿಗೆ her“ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ her” ಸರ್ವನಾಮ.
Yesterday, they went to picnic.
they
ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜನರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ  they” ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ they”ಸರ್ವನಾಮ .
The lead singer of their band is not well.
their
ಇಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ their”ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ their” ಸರ್ವನಾಮ.
Raju and his brother study in the same school.
his
ಇಲ್ಲಿ, Raju”ನ ಬದಲಿಗೆ his“ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ his” ಸರ್ವನಾಮ.
We miss our school days.
we
ಇಲ್ಲಿ, ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ we”ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ we” ಸರ್ವನಾಮ.

ಸರ್ವನಾಮದ  ವರ್ಗಗಳು:

ಸರ್ವನಾಮದ  ವರ್ಗಗಳು
                                           ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಉದಾಹರಣೆ
Personal Pronouns
(ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮ)
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜನರು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ನಾವು  Personal Pronouns (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮ) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. 
3 ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿವೆ:
First Person:
Ex:- I, me , we, us.
Second Person:
Ex:- you
Third Person:
Ex:- he, she, him, her, they, it, them.
I love my country.
ಇಲ್ಲಿ,“I”  first person.
You should sleep early in the night.
ಇಲ್ಲಿ,“you” second person.
They went to the temple last Sunday. ಇಲ್ಲಿ,“they”  third person.
Possessive Pronouns
(ಸ್ವಾಧೀನ ಸರ್ವನಾಮ)
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು  Possessive Pronouns(ಸ್ವಾಧೀನ ಸರ್ವನಾಮ) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
This book is mine.
ಇಲ್ಲಿ, this” personal pronoun & mine”  possessive pronoun.
That doll is hers.
ಇಲ್ಲಿ, that”  personal pronoun & hers”  possessive pronoun.
Reflexive Pronouns
(ಅನುವರ್ತಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು)
ಒಂದು ವಿಷಯವು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು Reflexive Pronouns(ಅನುವರ್ತಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ
–self or–selves like myself, himself, themselves.
Rama was talking to herself.
We should trust ourselves.
Demonstrative Pronoun
(ಪ್ರದರ್ಶನ ಸರ್ವನಾಮ)
ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಾಮಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.  ಅವುಗಳು this, that, those, these, such.
This is the one, I was looking for.
That was a wonderful experience.
Indefinite Pronouns
(ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ವನಾಮ)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆ:- each, several, anyone, both, none, few, etc.
None of us had dinner.
Both of them play tennis.
Reciprocal Pronouns
(ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವನಾಮ)
ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
ಉದಾಹರಣೆ:- each other, one another.
Me and my sister always talk to each other.
In a team, never blame one another.
Interrogative Pronouns
(ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸರ್ವನಾಮ)
 What, where, which ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
What is your name?
Who is that old lady?
Relative Pronouns
(ಸಂಬಂಧಿ ಸರ್ವನಾಮ)
Relative pronouns (ಸಂಬಂಧಿ ಸರ್ವನಾಮ ) ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾಮಪದದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಎರಡು ಷರತ್ತನ್ನು  ಸಂಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ:- what, whom, that, whose, which, etc.
The doctor who treated me is out of the town.
Amit whom everyone criticized, won the competition.
Distributive Pronouns
(ವಿತರಣಾ  ಸರ್ವನಾಮ)
 ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏಕೈಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
None of us went to the birthday party.
Either of you can help me in cooking.