screen ಪರದೆ

ಪರದೆ

screen = ಪರದೆ

Pronunciation =  screen

Pronunciation in Kannada = ಸ್ಕ್ರೀನ್

screen in Kannada: ಪರದೆ

Part of speechnoun
verb
 

Definition in English: a fixed or movable upright partition used to divide a room, give shelter from draughts, heat, or light, or to provide concealment or privacy
conceal, protect, or shelter (someone or something) with a screen or something forming a screen 

Definition in Kannada: ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ನೇರವಾದ ವಿಭಾಗವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು, ಶಾಖ ಅಥವಾ ಬೆಳಕುಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಒದಗಿಸಲು
ಪರದೆಯೊಡನೆ ಅಥವಾ ಪರದೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರೆಮಾಡಲು, ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯವನ್ನು (ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ)

Examples in English:

  • They bought a television with a bigger screen.

Examples in Kannada:

  • ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

Synonyms of screen

Synonyms in Kannada ಶಟರ್, ಛಾವಣಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾನಿಟರ್
Synonyms in English shutter, canopy, display, monitor

Antonyms of screen

Antonyms in Kannada
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳ್ಳು, ವಿವರಿಸಿ
Antonyms in English unconcealed, unmask, undress, explict

About English Kannada Dictionary

Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Kannada Language

Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. Kannada is the official administrative language of Karnataka.

Download App