spokes ਚੱਕਰ

ਚੱਕਰ

spokes = ਚੱਕਰ

Pronunciation =  spokes

Pronunciation in undefined = ਸ੍ਪੋਕ੍ਸ

spokes in undefined: ਚੱਕਰ

Part of speechNoun  

Definition in English: plural of spoke ; each of the bars or wire rods connecting the centre of a wheel to its outer edge 

Definition in undefined: ਬਹੁਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਰੋਡ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ

Examples in English:

  • While riding the bicycle, her skirt got stuck in the spokes of the wheel.

Examples in undefined:

  • ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਾਰਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ

Synonyms of spokes

Synonyms in undefined NA
Synonyms in English NA

Antonyms of spokes

Antonyms in undefined NA
Antonyms in English NA

About English undefined Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the undefined Language

undefined

Download App