spring ವಸಂತ

ವಸಂತ

spring = ವಸಂತ

Pronunciation =  spring

Pronunciation in Kannada = ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್

spring in Kannada: ವಸಂತ

Part of speechnoun
verb
 

Definition in English: the season after winter and before summer, in which vegetation begins to appear, in the northern hemisphere from March to May and in the southern hemisphere from September to November; an elastic device, typically a helical metal coil, that can be pressed or pulled but returns to its former shape when released, used chiefly to exert constant tension or absorb movement

move or jump suddenly or rapidly upwards or forwards
 

Definition in Kannada: ಚಳಿಗಾಲದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಚೆ, ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ; ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಧನ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಲೋಹದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವಂತೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸು ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ

Examples in English:

  • Spring was her favourite season.

Examples in Kannada:

  • ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಋತುವಾಗಿತ್ತು.

Synonyms of spring

Synonyms in Kannada ಜಂಪ್, ಸ್ಕಿಪ್, ಹಾಪ್, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಧನ
Synonyms in English jump, skip, hop, elastic device

Antonyms of spring

Antonyms in Kannada ಹೊರದಬ್ಬುವುದು, ಔಟ್ ಹಾಪ್, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ
Antonyms in English rush, hop out, rigidness

About English Kannada Dictionary

Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement.

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Kannada Language

Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. Kannada is the official administrative language of Karnataka.

Download App